Un Tschüss

Alla donn, bis moije
Moije is aa noch in Daag – Un Tschüss alla donn
bis moije alla donn, un Tschüss
Alla gut noch e Zigarett
Alla gut noch e klones Bier – Alla gut noch e leisl Lied
awwa de Montl loss isch oa

Ref:

Un Tschüss – Waas des jetzt ?
Ach Gott, ach Gott noch long net – Awwa Tschüss – Awwa Tschüss
Alla Tschüss, alla Tschüss, alla Tschüss

Alla donn, ma sieht sisch
bis demnegscht do hin – Un Tschüss alla donn
bis demnegscht alla donn – Un Tschüss
Alla gut noch die Runde
Alla gut noch in warme Tee – Alla gut die CD noch
zieh isch halt moin Montl wia aus

Ref

Alla donn, bis nochher
isch kumm nochemol – Un Tschüss alla donn
bis innare Schtun alla donn – Un Tschüss
Alla gut mä gfellts bei dää
Alla gut isch hebb noch viel Zeit – Alla gut du gfellscht ma
bleiw isch halt heit Nacht bei dää
bleiw isch halt heit Nacht bei dää