s’werd Herbschd

Doi Aache schdesche Lescha ins Blaue
Doi Erm frian mid de ledschde Schdrahle
dem Schdriggweschd entgeje
Die naggische Fiess griwwln im Wind

Doi Aache schdesche nemmee
Die Fliggl vum Luftflieje vaschwinne im Hänn
guggschd misch oa, bischd wia dehoam
Doi Ärm frian moim Gnigg entgeje
Doi naggische Fiess grawwln moi Bee entlong.
‘s wäd Herbschd, Gott sei Dong.

Ursprünglich gepostet am 27.9.2003